2006

دسکتر<Br>Dexter
8

دسکتر
Dexter

Oct. 01, 2006

دسکتر
Dexter

دکستر که زندگی دوگانه و چهره محبوبی بین دوستان، همکاران و بستگان خود دارد، در پی ضربه روحی ناشی از قتل فجیع مادرش در دوران خردسالی، نیازی و ...