1999

Fight Club <br> باشگاه مشت زنی
8.8
☆UHD☆Bluray

Fight Club
باشگاه مشت زنی

«راوی» (نورتن)، جوانی پریشان حال پی می برد که به کمک مشت بازی با دست های برهنه، بیش از هر زمان دیگری احساس زنده بودن می کند. او و «تایلر دردن» ...